haslo

Եթե այստեղ ես, ապա ամենայն հավանականությամբ ռասիզմի դրսևորման 
զոհ ես կամ էլ վկա ես եղել։ Այս կայքն ստեղծվել է Քեզ օգնելու համար։ 
Այստեղ կգտնես Քեզ անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները և կիմանաս, 
թե ինչպիսի օգնություն կարող ես ստանալ։

eu