Kampania informacyjna "Rasizm. Walczę nie milczę" jest prowadzona w ramach projektu pod nazwą Imigranci wobec przestępstw z nienawiści – czyli jak skutecznie dochodzić swoich praw, realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Pomysłodawcą projektu jest Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka, działający w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków MSW, który na co dzień zajmuje się monitorowaniem spraw związanych z przestępstwami na tle nienawiści oraz podejmowaniem działań mających na celu zapobieganie takim zdarzeniom.

Pomysł stworzenia ogólnopolskiej kampanii informacyjnej narodził się w odpowiedzi na rosnącą liczbę przybywających do Polski cudzoziemców, którzy mogą stać się ofiarami takich przestępstw. Potrzeba poszerzenia wiedzy na temat procedur związanych ze zgłaszaniem i ściganiem przestępstw z nienawiści została zasygnalizowana Zespołowi ds. Ochrony Praw Człowieka podczas spotkań ze środowiskami imigrantów zamieszkujących, pracujących i studiujących na terenie Polski.

Celem działań w ramach kampanii jest przekazanie cudzoziemcom informacji w zakresie następujących zagadnień:

  • czym są przestępstwa z nienawiści i jak są uregulowane w polskim prawie,
  • jakie kroki może poczynić ofiara takiego przestępstwa, czego powinna oczekiwać ze strony poszczególnych instytucji,
  • do jakich podmiotów może się zwrócić osoba będąca ofiarą takiego przestępstwa, jakie kompetencje i zadania mają te podmioty, jak będzie wyglądała w zarysie procedura działania organów ścigania.

Chcielibyśmy, aby zarówno niniejsza strona internetowa, jak i rozpowszechniane wśród cudzoziemców ulotki, traktowane były jako kompendium wiedzy, które pomoże wszystkim cudzoziemcom pokrzywdzonym przestępstwami z nienawiści skutecznie dochodzić swoich praw. Ulotki i plakaty są też dostępne w jednostkach Policji, w urzędach, na uczelniach i w innych instytucjach publicznych, dlatego możesz się na nie natknąć w różnych miejscach na terenie całej Polski. Ich obecność świadczy o zaangażowaniu danej instytucji w kampanię.
W ramach kampanii zachęcamy również cudzoziemców do zgłaszania przestępstw, których byli ofiarami lub świadkami, polskim organom ścigania.

Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do wzrostu zaufania imigrantów do polskich instytucji publicznych oraz do nawiązania komunikacji pomiędzy poszkodowanymi cudzoziemcami a administracją publiczną. Wierzymy, że dzięki temu poczują się oni w Polsce bezpiecznie.

Projekt Imigranci wobec przestępstw z nienawiści – czyli jak skutecznie dochodzić swoich praw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

eu