CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN

PRZESTĘPSTWO Z NIENAWIŚCI to zabroniony w polskim prawie czyn motywowany uprzedzeniami. A zatem jest to takie przestępstwo, które zostało popełnione tylko dlatego, że osoba, przeciwko której jest wymierzone, ma cechę odróżniającą ją od sprawcy i często wyróżniającą ją z większości otaczającego społeczeństwa – np. ma inny kolor skóry, pochodzi z innego kraju lub innego kręgu kulturowego, mówi innym językiem, wyznaje inną religię. Ofiary takich przestępstw są więc wybieranie celowo tylko i wyłącznie z uwagi na posiadanie jednej z wyżej wymienionych cech.

Przykładami przestępstw motywowanych nienawiścią mogą być: przemoc fizyczna, wyzwiska, groźby, niszczenie mienia, podpalenia – o ile ich przyczyną była nienawiść do osoby spowodowana jej kolorem skóry, pochodzeniem narodowym, etnicznym czy wyznawaną przez nią religią. W przestrzeni publicznej możesz zetknąć się także z innymi przejawami wrogości wobec cudzoziemców, takimi jak nienawistne napisy lub symbole zamieszczane na ścianach budynków czy przystankach komunikacji miejskiej. Tego rodzaju treści pojawiać się mogą także na stronach internetowych.

RASIZM – PROSTA DROGA DO KARY

Czyny opisane powyżej są w Polsce ścigane. Za ich popełnienie polski Kodeks karny przewiduje kary. Niektóre spośród przestępstw z nienawiści – przemoc, groźba, publiczne naruszenie nietykalności cielesnej lub znieważenie, a także nawoływanie do nienawiści ze względu na rasę, pochodzenie narodowe czy etniczne, wyznanie – zostały potraktowane w polskim prawie w sposób szczególny i mają odrębne regulacje w Kodeksie karnym. Powinieneś wiedzieć, że przestępstwa z nienawiści są w Polsce ścigane z urzędu. To oznacza, że jeżeli Policja czy prokuratura dowie się o takim przestępstwie (od Ciebie, z mediów, z relacji świadka), instytucje te mają obowiązek podjęcia czynności niezależnie od inicjatywy osoby pokrzywdzonej.

eu